Spelplats Sök

Vad säger lagen?

Det här gäller för allmänna sammankomster

Till de grundläggande fri- och rättigheterna i regeringsformen hör rätten att genomföra allmänna sammankomster.

Vad allmänna sammankomster är fastställs i ordningslagen. Det är till exempel politiska och religiösa möten, demonstrationer och framförande av kultur. Begreppet kultur innefattar bland annat konserter och cirkusföreställningar.

Offentliga tillställningar är sammankomster utan skydd i grundlagen. Det är exempelvis idrottstävlingar, tivoli och marknader. Även dessa regleras i ordningslagen.

Skäl för avslag

Inom detaljplanerat område måste tillstånd sökas hos polisen för såväl allmänna sammankomster som offentliga tillställningar. Polisen är skyldig att inhämta yttrande från berörd kommun. Om kommunen avslår ansökan, får polisen inte tillstyrka.

Kommunens yttrande är att betrakta som myndighetsbeslut och kan överklagas. Kommunen har ingen laglig rätt att styra användandet av offentlig plats, så länge det handlar om allmänna sammankomster. Tillstånd kan bara avslås om arrangemanget i sig utgör en fara för ordning, säkerhet eller trafik. Flera rättsfall i närtid visar att inte ens risk för upplopp är skäl nog för avslag.

Utanför detaljplanerat område behövs inget tillstånd.

Tillstånd inom en vecka

Begreppet offentlig plats används i ordningslagen. I plan- och bygglagen samt brottsbalken är termen allmän plats. Oavsett namn är det, i fråga om allmänna sammankomster, ingen skillnad. Det är platser för gemensamma behov dit allmänheten har tillträde.

Enligt ordningslagen ska polis och kommun handlägga ansökan om tillstånd skyndsamt. Längsta handläggningstid är en vecka. Om tillstånd inte meddelas i tid, kan allmänna sammankomster ändå genomföras, med stöd i ordningslagen 2 kap 4 §:

”En allmän sammankomst eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken.”

Våra samarbetspartners